ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ Government of Karnataka
08202950088 esand.udupi@gmail.com Login
Please contact following numbers for any queries: 6366871888 (7.30AM to 4.00PM), 6364024555 (8.30AM to 5:00PM), 6366745888 (10:00AM to 6.30PM). ON SUNDAYS CONTACT 6366745888 (9.00AM to 5.30PM)
As per instructions received from DMG-Udupi, All orders pending for more than 5 days will be cancelled and initiated for refund | ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಉಡುಪಿ ಇವರ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ 5 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮರಳಿನ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಮರುಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
Bookings open for Kundapura Non-CRZ (1.NARASIMHA POOJARI - UDPNSAOS01) (2. H.K DEVANANDA SHETTY-UDPNSAOS02) | ಬುಕಿಂಗ್ ಕುಂದಾಪುರ NON - CRZಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ