ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ Government of Karnataka
08202950088 esand.udupi@gmail.com Login
Please contact following numbers for any queries: 6366248666(7AM to 4PM), 6366871888(9AM to 5:30PM), 6366745888 (9:30AM to 6PM), 6364024555(8:30AM to 5PM)

Mobile verification / ಮೊಬೈಲ್ ಪರಿಶೀಲನೆ

Cancellation not allowed. Please check all details correctly. ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

Sand Availability / ಮರಳಿನ ಲಭ್ಯತೆ

River SandBar Quantity Taluk Village Permit Holder

Map View