ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ Government of Karnataka
08202950088 esand.udupi@gmail.com Login

Current order status

---

Tracking status

1

Booking
Recieved


Order No: #

2

Payment
Recieved


Payment via

3

Sand
Allocated

4

Vehicle
Allocated

5

Out For
Delivery


6

Sand
Delivered

Booking Summary

Booking details

Order No / ಆರ್ಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ
---
Order Placed on / ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ
---
Sand Type / ಮರಳಿನ ಪ್ರಕಾರ
---
Sand Quantity / ಮರಳಿನ ಪ್ರಮಾಣ
---
Usage / ಬಳಕೆ
---

Payment details

Payment Status / ಪಾವತಿ ಸ್ಥಿತಿ
---
Order Cost / ಆರ್ಡರ್ ಬೆಲೆ
---
Payment Mode / ಪಾವತಿಯ ವಿಧಾನ
---
Txn Reference No / ವಹಿವಾಟು ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಖ್ಯೆ
---
Purpose / ಉದ್ದೇಶ
---
Status Description / ಸ್ಥಿತಿ ವಿವರಣೆ
---
Date Of Payment / ಪಾವತಿ ದಿನಾಂಕ
---

consumer details

Name / ಹೆಸರು
---
Mobile Number / ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
---
Alt-Mobile Number / ಪರ್ಯಾಯ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
---
Email ID / ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ
--
GST ID /ಜಿಎಸ್ಟಿ ಐಡಿ
--

delivery location

---

Map view