ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ Government of Karnataka
08202950088 udupiesand@gmail.com Login

CRZ bookings are closed. Existing orders would be delivered. Bookings will re-open once approval process is completed on newly identified Sandbars.


CRZ ಬುಕಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಸ್ಯಾಂಡ್‌ಬಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಬುಕಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.